Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program Začít spolu

PROGRAM  ZAČÍT SPOLU  nabízí dětem i rodičům:

 • individuální vzdělávací plány
 • projektové plánování
 • spoluúčast rodičů na vzdělávání
 • činnost v centrech aktivit - rozvoj různých typů inteligence
 • začlenění dětí se zdravotním postižením i mimořádně nadaných

 

PRAMÍNEK skrývá v jednotlivých písmenech důležité aspekty tohoto programu:

P

 • Prostředí třídy je členěno v MŠ a na 1. stupni ZŠ do center aktivit, ( 2. stupeň týmová výuka- integrace předmětů) umožňuje rozvíjení různých typů inteligence (učení H. Gardnera).
 • Plánování a projekty umožňují dětem i rodičům podíl na připravovaných akcích. Děti se učí přijímat změny a také se s nimi vyrovnat (rozpad rodiny, změna bydliště, jiný učitel…)
 • Pravidla - jejich sestavování (podílejí se také děti – žáci- učitel). Jejich dodržování umožňuje příjemný život ve škole mezi vrstevníky i dospělými. Jsou pozitivně formulována (co udělat aby...)

R

 • Rodiče - jsou partnery školy, společně s učiteli sestavují individuální vzdělávací plán, informují učitele o zájmech dítěte - žáka. (Popřípadě i vzniklých problémech). S učitelem, dítětem- žákem kontrolují  plnění plánu. Mohou navštívit výuku ve třídě, zapojit se do aktivit třídy - školy. Působit na své dítě v souladu s principy programu Začít spolu.

A

 • Alternativa - učitel i rodič se zaměřují na pozitivní stránky vývoje dítěte a k tomu jsou voleny metody práce, které informují dítě o jeho úspěších, rozvíjejí jeho osobnost , typy inteligence, aby podle svých schopností a možností zvládalo kompetence Rámcového vzdělávacího programu - Školního vzdělávacího programu).
 • Učebnice nejsou závazným materiálem k výuce, jsou využívány k výuce encyklopedie, exkurze, besedy, internet, divadla, koncerty....
 • Aktivitaasertivita všech zúčastněných je respektována, ale zároveň se učí toleranci (vyslovit vlastní názor neznamená, že musí být přijat ostatními). Děti se učí navzájem si pomáhat, při potřebě pomoci mohou požádat  učitele, když problém nelze vyřešit vzájemně mezi dětmi – žáky.
 • Adaptace - na  prostředí, sociální skupinu ( učitel, žák, rodič) je důležitá pro zdárný průběh výchovy a vzdělávání a proto jí věnujeme velkou pozornost již od mateřské školy.

M

 • Mateřská škola - předškolní věk je obdobím velkého rozvoje všech typů inteligence. Odborníci upozorňují, že již v žádném dalším období života nedojde k tak velkému nárůstu  vědomostí - slovní zásoby a dovedností. Naše mateřská škola pěstuje v dětech pozitivní přístup ke vzdělávání, vede je k pozitivnímu životu, s respektu a vytrvalosti k vytyčeným cílům vlastním i školního vzdělávacího programu.
 • Metody práce jsou voleny tak, aby zdůrazňovaly pozitivní průběh vztahů mezi jednotlivcem, skupinou, učitelem, rodičem. Dítě (žák) má snahu o získávání informací z různých zdrojů (encyklopedie, televize, internet.....), aktivně se zapojuje do průběhu vzdělávání s respektováním k dodržování pravidel třídy, Řádu školy.

Í

 • Individuální přístup - děti nejsou navzájem srovnávány. Tím, že nedoporučujeme v předškolním věku soutěživost, zamezujeme vzniku šikany. Individuálním vzdělávacím plánem rozvíjíme také oblasti, kde má dítě nedostačivost nebo talent.Všechny děti – žáci naší školy mají sestavený individuální vzdělávací plán rozvoje. Hodnocení je slovní ( 1. - 5. třída, od 6. - 9. třídy kombinované.)
 • Integrace - je proces, který patří k životu naší školy. Nikoho nevyčleňujeme, pouze upravujeme podmínky jeho rozvoje ve spolupráci s odbornými pracovišti.

N

 • Nabídka  pomůcek  v centrech aktivit umožňuje všem dětem-žákům  rozvoj vědomostí na základě výběru činností, za jejichž plnění zodpovídá a kterou si plánuje. Názorné pomůcky rozvíjející smysly jsou důležitým prvkem našich vzdělávacích metod. Nezapomínáme ani na rozvíjení hmatových schopností, abychom vytvořili u dětí potřebné dovednosti.

E

 • Ekologie - patří k životu vyspělé společnosti. Zúčastňujeme se projektů, které podporují u dětí šetrný vztah k přírodě. Od roku 2019 nám byl udělen titul SVĚTOVÁ ŠKOLA.

 

K

 • Komunikace - vyslovování myšlenek, přání, tužeb, názorů, ocenění, je hlavní náplní ranního a hodnoticího kruhu. Rodičům je nabízena pro děti-žáky  i péče logopedická, konzultace zaměřené ke zlepšení vědomostí, pečujeme také o děti – žáky s výjimečnými schopnostmi - nadáním.

 

Jak vypadá program Začít spolu v podmínkách naší školy

 • Naši žáci každodenně začínají den  komunitním kruhem, který plynule přejde do kruhu ranního. Jeho součástí je čtení ranního dopisu (připravuje učitel na tabuli), jenž nastíní práci, která děti daný den čeká.
 • Následuje první blok výuky, který může zahrnovat didaktické hry, frontální nebo skupinovou práci. Specifikou Pramínku je to, že v průběhu relaxace zahrnující svačinu využívají děti i učitelé přilehlé zahrady a terasy, každá třída tu svoji.
 • Ve druhém bloku ( po půlhodinové přestávce) přijdou na řadu  každodenně - centra aktivit. ( u žáků 2. stupně týmová spolupráce. Výuka je integrována do logických celků, aby si žáci lépe učivo zapamatovali. Záleží na rozvrhu a učiteli, zda centra (týmovou činnost ). Pro naše učitele znamenají centra aktivit, zařazování metod práce, které korespondují se zkoumáním, hledáním informací- bádáním, prací v týmu. Každý žák zodpovídá za část úkolu. Promítá se do výukových aktivit integrovaná tematická výuka (ITV). V praxi to znamená, že když třída pracuje na části projektu. Příklad  Stromy. V centru čtení děti o stromech čtou, v centru psaní o nich píší, ale třeba v matematice ve slovních úlohách porovnávají stáří stromů dle napočítaných letokruhů, počítají, kolikrát je jeden strom starší než ty ostatní, nebo přicházejí na kloub tomu, kolik tun dřeva dodá ta či ona dřevařská společnost, bude-li těžit určité množství za den. To vše samozřejmě s ohledem na věk, s přihlédnutím ke schopnostem jednotlivců.
 • Práce v centrech je zakončena hodnotícím kruhem, ve kterém děti - žáci na základě hodnotících otázek (jejichž počet i obtížnost se s věkem zvyšuje) hovoří o tom, jak se jim pracovalo, kdo jim při práci pomáhal, koho oceňují, popřípadě co je vhodné udělat jinak a proč. Děti vedeme k tomu, aby se dokázaly hodnotit - oceňovat, spolupracovat a o své činnosti uměly komunikovat. Jako pomůcka slouží hodnotící kritéria. Nehodnotí tedy práci svého spolužáka na základě subjektivního pocitu, jestli jim je nebo není sympatický, ale zda daná kritéria splnil, s jakou mírou spolupracoval. Mohou také doplnit, co by mohlo být děláno jinak a proč.
 • Specifikem naší školy je tzv. televizní vysílání, (2. stupeň prezentace různých zadání v Power pointu.). Umět se vyjádřit před diváky – spolužáky, to chce přípravu, odvahu, notnou dávku zjištěných informací. V Pramínku vedeme děti – žáky postupně a systematicky k tomu, aby dokázaly prezentovat svůj názor před vrstevníky, učiteli, spolužáky, rodiči, aby zdokonalovali svoje komunikativní - řečnické dovednosti.
 • Čtení se u nás učí převážně genetickou (neboli písmenkovou) metodou, tedy tou nejpřirozenější. Podle toho, jak žák reaguje se nabízí i forma globální metody. V počátcích výuky psaní mohou psát děti samozřejmě tiskacími písmeny.

 

Přijďte se k nám podívat. Jste u nás vítáni.

Pokud budete chtít navštívit naši školu, domluvte se prosím předem telefonicky s třídním učitelem, abyste náhodou nepřišli v den, kdy bude třída mimo budovu školy. Děkujeme za pochopení.

 

Více informací o vzdělávacím programu Začít spolu (mezinárodní označení Step by Step) najdete ZDE.